Technický list Dulux Diamond Eggshell

 

1. POPIS VÝROBKU

Polomatná interiérová barva pro vlhké prostory na stěny a stropy. Vhodné pro dekoraci a ochranu většiny vnitřních povrchů, kde je požadován nepoddajný, trvalý, k aplikaci snadný konečný nátěr vysoce odolný proti vlhkosti.

2. OBLAST POUŽITÍ

Barva vhodná pro veškeré nátěry v interiéru, na omítku, sádrokarton, beton, dřevotřísku, dřevo a další. Obzvláště vhodná do koupelen, kuchyní, jídelen, veřejných prostor, hygienických zařízení apod. Pro veškeré použití v interiéru. Je odolná vůči častému omývání a kondenzaci vody. Vyniká velkou přilnavostí a odolností. Přilnavý obvykle i na staré rozpouštědlové nátěry.

3. BARVA

Zářivě bílá a magnolia. V Colour Dimensions systému je k dispozici omezený rozsah barev viz Dulux Trade katalog barev.

4. BALENÍ

2,5 a 5 litrů.

5. SLOŽENÍ

 • Pigment: Bezolovnatý, světlostálý, alkáliím odolný pigment.
 • Pojivo: Akrylátový kopolymer.
 • Ředidlo: Voda.

6. LIMITY VOC

 • Obsah těkavých organických látek: < 3 %
 • Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek pro barvy a laky: kategorie A (a) VŘNH: 30 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 20 g/l VOC.

7. METODA NANÁŠENÍ

Štětcem, válečkem, stříkáním.

8. DOBA SCHNUTÍ

Jednovrstvý nátěr o standardní tloušťce: nelepivý (suchý na dotyk) za 1 – 4 hodiny, přetíratelný po 8 –16 hodin. Doba schnutí bude různá podle teploty a vlhkosti.

9. VLASTNOSTI NÁTĚRU

 • odolnost proti vodě – odolný vůči úrovním atmosférické vlhkosti v normálním venkovním prostředí a odolá opakovanému častému mytí. Nevhodný k použití na ponořených površích, nebo kde je velká a dlouhodobá kondenzace.
 • chemická odolnost – odolný proti mírnému působení chemických výparů, avšak tam, kde se jedná o silné působení, měla by být požadována speciální barva odolávající chemikáliím.
 • tepelná odolnost – obvykle se neaplikuje na horké povrchy.
 • propustnost vodních par – podle ČSN 73 2580 je rd (m) = 0,33

10. VYDATNOST

TEORETICKÁ: 15,2 m2/1 litr.

Vypočítaná plocha pokrytá 1 litrem barvy nanesené na hladký, rovný, neporézní povrch, aby byl dosažen doporučený suchý film vylučující ztráty.

 

PRAKTICKÁ: 14 – 16 m2/1 litr.

Vodítko pro praktickou vydatnost, které lze dosáhnout za normálních podmínek, týkajících se výrobku a jeho doporučeného použití.

11. ŘEDĚNÍ

Čistá voda, pokud je třeba.

Pro štětec a váleček: Ředění není obvykle nutné. Při aplikaci na porézní povrchy by mělo být 1/2 litru vody na 5 litrů barvy. Bezvzduchové stříkání: ředění není obvykle nutné.

12. TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Příprava povrchu: 

Po přípravě a kde je potřebné po základním nátěru (např. některé stavební příčky, vysoce porézní povrchy, fíbrové omítky, nebo holé dřevo by mělo být opatřeno vhodným Dulux základním nátěrem), aplikovat 2 nátěry Dulux Trade Diamond Eggshell.

Způsoby nanášení:

NÁSTŘIK:

Výrobek je vyhovující pro většinu stříkacích zařízení.

 • Bezvzduchové stříkání: typické doporučení pro bezvzduchové stříkání minimálně:
 • Pracovní tlak na barvu: 143 bar (2000 p.s.i.).
 • Velikost stříkací trysky: 0,33 mm (13thou).
 • Úhel stříkací trysky: 50°.

DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA VRSTVY:

Mokrá 65 μm.

Suchá 25 μm.

13. ČIŠTĚNÍ

Vodou.

14. SKLADOVÁNÍ

Plechovky musí být uloženy v bezpečné vertikální poloze. Plechovku s barvou nezavěšovat za držadlo. Chránit před zmrznutím. Skladovat v původních těsně uzavřených nádobách v suchých, chladných a dobře větraných prostorách odděleně od zdrojů žáru, zapálení a přímého slunce, oxidačních činidel, silných zásad, silných kyselin, aminů, alkoholů a vody. Zákaz kouření.

 

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslné pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.