Technický list Dulux Acryl Matt

 

1. POPIS VÝROBKU

Akrylátová barva vysoké kvality určená pro dekorační a ochranné nátěry stěn a stropů v interiérech.

2. OBLAST POUŽITÍ

Vodou ředitelná, snímatelná, otěru odolná malířská barva na vyzrálé omítky a betonové povrchy, aglomerované dřevěné materiály, sádrokarton a papírové povrchy je určena pro probarvování malířskými pastami. Pokud jsou k probarvování použity zdravotně nezávadné barevné koncentráty (pasty), je vhodná pro úpravu interiérů náročných na hygienu, jako školy, jídelny, zdravotnická zařízení apod. Nátěr může přijít do náhodného styku s potravinami, není však pro tento účel určen. 

Upozornění: Vzhledem k obsahu kaolinu ve výrobku může při aplikaci stříkáním docházet k většímu opotřebení trysek a pístů stříkacích zařízení. Tento jev je vlastností výrobku, nikoliv jeho vadou a výrobce nebere za větší opotřebení stříkacích zařízení odpovědnost.

3. BARVA

Vyrábí se v nenormalizovaném bílém odstínu, možno barvit malířskými pastami.

4. BALENÍ

3, 5, 10 a 20 litrů.

5. SLOŽENÍ

Směs plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv, neobsahuje těžké kovy !

6. LIMITY VOC

 • Obsah netěkavých složek (sušina): cca 55 % obj.
 • Obsah těkavých organických látek: < 3 %.
 • Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek pro barvy a laky: kategorie A (a) VŘNH: 30 g/l
 • (2010). Tento výrobek obsahuje max. 29 g/l VOC.

7. METODA NANÁŠENÍ

Válečkem, štětcem, stříkáním.

8. DOBA SCHNUTÍ

Přetíratelný po 1 – 2 hodinách.

9. VLASTNOSTI NÁTĚRU

 • Parametry barvy:
  • vzhled: bílá viskózní kapalina bez nečistot
 • Parametry nátěru:
  • vzhled matný
  • bělost min. 98 %
  • kryvost 1

10. VYDATNOST

Z 1 kg barvy cca 8 – 12 m2 v jedné vrstvě.

11. ŘEDĚNÍ

Barva je seřízena pro nanášení válečkem, jinak dle potřeby vodou max. do 15 %.

12. TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Příprava povrchu:

Podklad očistit, nesoudržné staré nátěry odstranit, na omítky nanášet až po jejich úplném vyzrání. Sádrokarton a nové omítky je vhodné penetrovat pomocí penetrace Dulux Grunt.

Způsoby nanášení:

Barva je naředěna pro práci s válečkem. Nanáší se v jedné až dvou vrstvách, druhý nátěr se provádí po zaschnutí předchozí vrstvy. Při + 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu je nát ěr po 1 hodině přetíratelný. Minimální teplota vzduchu a podkladů pro nanášení je + 5 °C, maximální + 30 °C. 

13. ČIŠTĚNÍ

Všechny pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou.

14. SKLADOVÁNÍ

Skladovat lze v původních neotevřených obalech během 1.-12. měsíce od data výroby při teplotě 5 – 30 °C. B ěhem 13.-24. měsíce od data výroby při teplotách 5-10°C. Maximální skladovatelnost 24 měsíců. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201. Přepravovat pouze při teplotách od + 5 °C do + 35 °C.

Upozornění:

Výrobek může mít dráždivé účinky především na oči, méně na pokožku. Nelze vyloučit vznik alergie. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit reparačním krémem. Uchovávat mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

 

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslné pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.