Bezpečnostní list Dulux Vinyl Matt

BEZPECNOSTNÍ LIST

podle Narízení (ES) 1907/2006 (REACH)

Datum vydání: 1.12. 2008 Strana: 1 z 5

Datum revize:

Název výrobku: DULUX TRADE VINYL MATT

1. Identifikace látky / prípravku a spolecnosti / podniku

1.1. Chemický název látky/obchodní název prípravku: DULUX TRADE VINYL MATT

1.2. Císlo CAS: nemá ( prípravek )

Císlo ES (EINECS): nemá ( prípravek )

Další názvy prípravku: nejsou

Charakteristika použití prípravku: vodou reditelná náterová hmota

1.3. Identifikace spolecnosti nebo podniku:

1.3.1.Osoba odpovedná za uvedení prípravku na trh ve Spolecenství:

Jméno nebo obchodní jméno:

ICI Paints, Wexham Road, Slough, Berkshire, SL2 5DS, U.K., tel.: (01753)550000

Odborne zpusobilá osoba: duluxtrade_advice@ici.com

1.3.2.Osoba odpovedná za uvedení prípravku na trh v CR:

Jméno nebo obchodní jméno:

ICI PAINTS CZ, s.r.o. , Matechova 3, 140 00 Praha 4, telefon: 241 440 385, ICO 63073056

email: cz_info@ici.com

1.4 Telefonní císlo pro naléhavé situace: Toxikologické informacní stredisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2;

telefon (24 hodin/ den) : +420 224 919 293; +420 224 915 402

2. Identifikace nebezpecnosti

3.1 Nejzávažnejší nepríznivé úcinky na zdraví cloveka pri používání látky/prípravku: Neklasifikován. Informace

o expozicních limitech – viz bod 8.

3.2 Nejzávažnejší nepríznivé úcinky na životní prostredí pri používání látky/prípravku: zabránit úniku do

povrchových a podzemních vod.

3.3 Možné nesprávné použití látky/prípravku:

3.4 Další údaje:

3. Složení / informace o složkách

Výrobek obsahuje tyto nebezpecné látky:

Chemický název: benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná težká

Obsah v (%): 1-2,5

Císlo CAS: 64742-48-9

Císlo ES (EINECS): 265-150-3

Výstražný symbol nebezpecnosti: Xn

R-veta: R10-65 -66

S-veta:

Base Light:

Chemický název: fatty alkohol, ethoxylated

Obsah v (%): < 1

Císlo CAS:

Císlo ES (EINECS): polymer

Výstražný symbol nebezpecnosti: Xn, N

R-veta: R22 -51/53

S-veta:

4. Pokyny pro první pomoc

4.1 Všeobecné pokyny: Ve všech prípadech kdy vzniknou pochybnosti anebo pretrvávají príznaky, vyhledejte

pomoc lékare

4.2 Pri nadýchání: Dopravte postiženého na cerstvý vzduch a udržujte ho v teple a v klidu. Má li nepravidelné

dýchání ci zástavu dechu, zavedte umelé dýchání. Nepodávejte nic ústy. Pri bezvedomí uvedte postiženého

do stabilizované polohy. Privolejte pomoc lékare.

4.3 Pri styku s kuží: Svléknete kontaminovaný odev. Umyjte pokožku dukladne vodou a mýdlem nebo

speciálním prostredkem na cištení pokožky. Nepoužívejte rozpouštedla ani redidla.

4.4 Pri zasažení ocí: Vyplachujte velkým množstvím cisté vody nejméne 10 minut. Držte pritom vícka

otevrená.Privolejte lékare.

4.5 Pri požití: Pri náhodném polknutí nevyvolávejte zvracení. Udržujte postiženého v klidu a privolejte lékare.

4.6 Další údaje:

5. Opatrení pro hašení požáru

5.1 Vhodná hasiva:pena odolná proti alkoholu, CO2, práškové hasicí prístroje

5.2 Nevhodná hasiva: silný proud vody

5.3 Zvláštní nebezpecí: Pri požáru vznik hustého cerného dýmu. Vystavení osob produktum rozkladu muže

5.4 ohrozit zdraví.

5.5 Zvláštní ochranné prostredky pro hasice: izolacní dýchací prístroj

5.5 Další údaje: Uzavrené nádoby vystavené požáru je treba chladit vodou.Nepripustte, aby odtok z hašení

požáru unikl do kanalizace.

6. Opatrení v prípade náhodného úniku

6.1 Bezpecnostní opatrení pro ochranu osob: Nevdechujte páry, vyvetrejte prostor.

6.2 Bezpecnostní opatrení pro ochranu životního prostredí: Nepripustte únik do kanalizace nebo vodotecí. Úklid

provádejte predevším detergentem. Nepoužívejte rozpouštedla

6.3 Doporucené metody cištení a znehodnocení: Rozlitý produkt seberte do nehorlavého sorbentu, napr.písku,

hlíny, vermikulitu ci kremeliny. Uložit do odpadní nádoby a odvést ke zneškodnení.

6.4 Další údaje: Produkt kontaminuje reky, jezera nebo kanalizaci. V souladu s místními predpisy informujte

príslušné orgány.

7. Zacházení a skladování

7.1. Pokyny pro zacházení:Vyhnout se kontaktu s ocima a s kuží. Pri práci je zakázáno jíst, pít a kourit.

7.2. Pokyny pro skladování: Skladovat v chladných, suchých, vetraných místnostech . Obaly uchovávat tesne

uzavrené. Chránit pred mrazem a extremními teplotami.

8. Omezovaní expozice / osobní ochranné prostredky

8.1 Technická opatrení: dostatecné vetrání

8.2 Kontrolní parametry: (podle Narízení vlády c. 361/2007 Sb.)

Nízkovroucí hydrogenovaný benzin, Benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná težká (Benzíny) – PEL

400mg/m3, NPK-P 1000 mg/m3 , fatty alkohol, ethoxylated – neuvedeno

8.3. Osobní ochranné prostredky:

Ochrana dýchacích cest: Vyhýbejte se vdechování par a aerosolu. Toho lze dosáhnout dobrým celkovým

vetráním.Pokud je toto nedostatecné k udržení koncentrací aerosolu a par rozpouštedel pod mezní prípustnou

koncentraci v pracovním prostredí, musí se nosit odpovídající prostredky pro ochranu dýchacích orgánu. Pri

nanášení vodou reditelných barev stríkáním by mel být používán vhodný respirátor zabranující vdechování

aerosolu.

Ochrana ocí: použijte vhodnou ochranu ocí

Ochrana rukou: použijte vhodné rukavice

Ochrana kuže: noste vhodný ochranný odev. Barierové krémy pomohou chránit nechránenou pokožku,

nemohou však nahradit úplnou fyzickou ochranu.

8.4 Další údaje:

Ochrana ovzduší: Postupovat v souladu se zákonem c.86/2002 Sb. a jeho provádecími predpisy. Množství

tekavých látek viz bod 15.

Ochrana vod: postupovat v souladu se zákony c.254/2001 Sb., zák.c.185/201 Sb. a jejich provádecími

predpisy. Kategorie odpadu viz bod 13.

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Skupenství (pri 20°C): kapalina

Barva: dle odstínu

Zápach (vune):

Hodnota pH (pri °C): 8,0-9,0

Teplota (rozmezí teplot) tání (°C): nestanovuje se

Teplota (rozmezí teplot) varu (°C): nestanovuje se

Bod vzplanutí (°C): > 1000C

Horlavost: chybí informace – vodou reditelná barva

Samozápalnost: nestanoveno

Meze výbušnosti: horní mez – chybí informace

dolní mez - chybí informace

Oxidacní vlastnosti: nestanoveny

Tenze par (pri °C): nestanovena

Hustota (pri °C): 1,2– 1,5

Rozpustnost (pri °C):

- ve vode –mísitelný

- v tucích – chybí informace

(vcetne specifikace oleje): - chybí informace

Rozdelovací koeficient n-oktanol/voda: - nestanoveno

Další údaje: viskosita: >100 ( rada ISO 6 mm )

10. Stálost a reaktivita

10.1 Podmínky, za kterých je výrobek stabilní: za bežných podmínek stabilní

10.2 Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: extremní teploty

10.3 Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí prijít do styku: oxidacní cinidla, silné alkálie a silné kyseliny,

aby se zabránilo exothermickým reakcím.

10.4 Nebezpecné rozkladné produkty: nebezpecí vzniku CO, CO2, koure a oxidu dusíku

10.5 Další údaje:

11. Toxikologické informace

O výrobku jako takovém nejsou známy žádné experimentální údaje.

Prekrocení mezních koncentrací par vyvolává podráždení ocí a dýchacích orgánu. Nadmerné koncentrace

par mohou pusobit na centrální nervovou soustavu, vcetne vyvolání symptomu ospalosti. V extremních

prípadech muže dojít ke ztráte vedomí. Dlouhodobé vystavení úcinku par v koncentracích presahujících

prípustné koncentrace v pracovním prostredí, muže mít nepríznivé úcinky na zdraví.Dlouhodobý styk s

pokožkou muže vyvolat odmaštení, vedoucí k podráždení a v nekterých prípadech k vyrážce.Stríknutí

produktu do ocí zpusobí nepríjemné pocity a muže oko poškodit.

12. Ekologické informace

O výrobku jako takovém nejsou k dispozici žádné specifické informace. Je treba zabránit tomu, aby se

výrobek dostal do kanalizace nebo vodotecí, ci byl ukládán tam, kde muže znecistit podzemní ci povrchové

vody.

13. Pokyny pro odstranování

Zpusoby zneškodnování prípravku: Nesmí být likvidován spolecne s domovním odpadem. Nesmí vniknout

do kanalizace. Likvidujte dle príslušných predpisu jako nebezpecný odpad. Obaly se zbytky výrobku

odkládejte na míste urceném obcí k odkládání nebezpecných odpadu nebo predejte osobe oprávnené k

nakládání s nebezpecnými odpady. Kód odpadu: 08 01 11. Kategorie odpadu: N

Zpusoby zneškodnování kontaminovaného obalu:. Prázdný obal odkládejte na míste urceném obcí

k odkládání nebezpecných odpadu nebo predejte osobe oprávnené k nakládání s nebezpecnými odpady.

Kód odpadu: 15 01 10. Kategorie odpadu: N

Další údaje: Hodnocení dle zákona o odpadech c. 185/2001 a souvisejících predpisu

14. Informace pro prepravu

14.1. Pozemní preprava:

ADR/RID: Trida: vynat Císlo/písmeno: vynat

Výstražná tabule: Císlo UN: 0000

Poznámka:

14.2. Vnitrozemská vodní preprava:

ADN/ADNR Trida: Císlo/písmeno:

Kategorie:

14.3. Námorní preprava:

IMDG: vynat Trida: Císlo UN:0000 Typ obalu:

Látky znecištující more:

Technický název:

14.4. Letecká doprava:

ICAO/IATA: Trida: Císlo UN: Typ obalu:

Technický název:

Poznámky:

Další údaje:

15. Informace o predpisech

Informace týkající se ochrany zdraví, bezpecnosti a životního prostredí:

S2 Uchovávejte mimo dosah detí

S24/25 Zamezte styku s kuží a ocima

Predlékarská první pomoc:

S26 Pri zasažení ocí okamžite dukladne vypláchnete vodou a vyhledejte lékarskou pomoc

Pri styku s kuží okamžite omýt vetším množstvím vody a mýdlem

Pri nadýchání par a vzniku nevolnosti dopravte postiženého na cerstvý vzduch. Pri pretrvávání potíží

vyhledejte lékarskou pomoc.

Mezní hodnota EU pro tento výrobek (kat. A/a): 75 g/l (2007)/ 30 g/l(2010). Tento výrobek obsahuje

maximálne 30 g/l VOC.

Použitá legislativa:

Predpisy EU

Smernice Rady 67/548/EHS a 1999/45/ES, o sbližování právních a správních predpisu týkajících se

klasifikace, balení a oznacování nebezpecných látek

Narízení (ES) c. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

Smernice Rady 89/686/EHS, o sbližování právních predpisu clenských státu týkajících se osobních

ochranných prostredku

Rozhodnutí Komise 2000/532/ES zavádející seznam odpadu

Smernice Komise 2000/39/ES, o stanovení prvního seznamu smerných limitních hodnot expozice na

pracovišti k provedení smernice Rady 98/24/ES, o bezpecnosti a ochrane zdraví zamestnancu pred riziky

spojenými s chemickými ciniteli používanými pri práci

Smernice Komise 2006/15/ES, o stanovení druhého seznamu smerných limitních hodnot expozice na

pracovišti k provedení smernice Rady 98/24/ES

Národní predpisy

Zákon c. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických prípravcích a navazující provádecí predpisy

Narízení vlády c. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pri práci

Vyhláška c. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zarazování prací do kategorií, limitní hodnoty

ukazatelu biologických expozicních testu, podmínky odberu biologického materiálu pro provádení

biologických expozicních testu a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými ciniteli

Narízení vlády c. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostredky

Zákon c.185/2001 Sb., o odpadech

Vyhláška c.383/2001 Sb., katalog odpadu

16. Další informace

Informace, obsažené v tomto bezpecnostním listu, nepredstavují technické normy a nezarucují konkrétní

vlastnosti. Mají za cíl poskytnout všeobecné vodítko ve vecech ochrany a bezpecnosti zdraví, založené na

našich znalostech manipulace, skladování a používání výrobku ICI Paints. Nelze je uplatnovat na

neobvyklá a nestandardní použití anebo tam, kde se nedodržují návody a doporucení.

Ke zpracování tohoto bezpecnostního listu byly použity údaje poskytnuté výrobcem.

R vety uvedené v bodech 2 a 3 tohoto BL:

R22 Zdraví škodlivý pri požití

R51/53 Toxický pro vodní organismy, muže vyvolat dlouhodobé nepríznivé úcinky ve vodním prostredí

R65 Zdraví škodlivý: pri požití muže vyvolat poškození plic

R66 Opakovaná expozice muže zpusobit vysušení nebo popraskání kuže