Bezpečnostní list Dulux Super Matt

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1.1 Identifikace směsi

Název: Super Matt Plus

Další názvy: Nejsou uvedeny

Registrační číslo: Není aplikováno pro směs

1.2 Použití směsi

Popis funkce: Dekorativní barva na stěny a stropy.

Určené nebo doporučené použití: Směs je určena pro prodej spotřebiteli i pro odborné/průmyslové

použití.

1.3 Identifikace společnosti / podniku

Jméno nebo obchodní jméno: ICI Poland

Místo podnikání nebo sídlo: ul. Przemyslowa 3; 08-440 Pilawa, Polsko

Telefon: +48 601 66 26 26

Email: infolinia@ici.com

Jméno nebo obchodní jméno: Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.

Místo podnikání nebo sídlo: Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, 140 00,

Praha 4

Telefon: +420 261 399 100

Infolinka: 800 100 701

www: www.dulux.cz

Jméno nebo obchodní jméno odborně způsobilé osoby

odpovědné za vypracování bezpečnostního listu:

EKOLINE, s.r.o. Brno

Místo podnikání nebo sídlo: Hviezdoslavova 29, 627 00 Brno

Telefon/fax: +420 545 218 716, 545 218 707

Email: ekoline@ekoline.cz

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepřetržitá služba)

Klinika nemocí z povolání – Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1 Celková klasifikace

Směs není klasifikována jako nebezpečná ve smyslu Nařízení (ES) č. 1272/2008 a zákona č. 356/2003 Sb.,

v platném znění

2.2 Nebezpečné účinky na zdraví a na životní prostředí

Při dodržení pokynů k použití nemá nebezpečné účinky na zdraví člověka a životní prostředí.

2.3 Další možná rizika

Hořlavá kapalina, třída nebezpečnosti IV.

2.4 Informace uvedené na etiketě – viz. bod 15

3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.1 Obecný popis

Směs na bázi emulze akrylového kopolymeru.

3.2 Obsah nebezpečných složek

Směs neobsahuje látky klasifikované jako nebezpečné ve smyslu z. č. 356/2003 Sb., v platném znění

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1 Všeobecné pokyny

Ve všech případech, kdy máte pochybnosti, nebo když symptomy přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

4.2 Při nadýchání

Dopravit postiženého na čerstvý vzduch a udržovat ho v teple a v klidu. Při nepravidelném dýchání aplikovat

kyslíkovou masku (jen školené osoby). Při zástavě dechu zahájit umělé dýchání a vyhledat lékaře.

4.3 Při styku s kůží

Sundat znečištěný oděv. Zasažené místo umýt důkladně vodou a mýdlem nebo běžných čistícím prostředkem

pro kůži. Nepoužívat rozpouštědla ani ředidla.

4.4 Při zasažení očí

Vyplachovat široce otevřené oči proudem tekoucí vlažné vody nejméně 10 minut. Držte přitom víčka otevřená.

Vyhledat lékaře.

4.5 Při požití

Při náhodném polknutí NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ. Udržovat postiženého v klidu a přivolat lékaře.

4.6 Další údaje

Data nejsou uvedena.

5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1 Vhodná hasiva

Pěna odolná proti alkoholu, CO2, práškové hasicí přístroje.

5.2 Nevhodná hasiva

Silný proud vody.

5.3 Zvláštní nebezpečí

Při požáru je možný vznik hustého černého dýmu. Vystavení osob produktům rozkladu může ohrozit zdraví.

Nádoby vystavené ohni chladit vodním postřikem.

5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče

Izolovaný dýchací přístroj (EN 137), ochranný oděv (EN 469).

5.5 Další údaje

Zabránit úniku použitých hasících prostředků do kanalizace a vodních zdrojů.

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob

Zamezit vstupu nepovolaným osobám. Odstranit zdroje zapálení a vyvětrat prostor. Nevdechovat páry. Použít

osobní ochranné prostředky viz kap. 8.

6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí

Zabránit úniku do kanalizace a vodních zdrojů. Při úniku větších množství informovat příslušné úřady.

6.3 Doporučené metody čištění a odstranění

Rozlitou směs posypat nehořlavým sorpčním materiálem (pískem, zeminou apod.) a nasáklý materiál uložit

do nádob pro sběr odpadu (odstranění viz kap. 13). Malé množství setřít nasákavým materiálem (např. hadříkem,

houbičkou). Znečištěný povrch očistit vhodným čisticím prostředkem. Nepoužívat rozpouštědla.

7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1 Zacházení

Uchovávat v těsně uzavřených nádobách, daleko od zdrojů žáru, jisker a otevřeného ohně.

Je třeba vždy dodržovat předpisy bezpečnosti a hygieny práce. Zabránit styku s kůží a očima. Zabránit

vdechování výparů a aerosolů. Kouření a konzumace pokrmů během používání výrobku je zakázáno. Používat

osobní ochranné pomůcky viz kap. 8.

7.2 Skladování

Skladovat v původních těsně uzavřených nádobách v krytých místnostech při teplotě +5 až + 30 °C v suchých,

chůadných, dobře větraných prostorách. Při teplotách pod 0 °C dochází k znehodnocení výrobku.

Po otevření je třeba obal těsně uzavřít a skladovat ve svislé poloze, aby se zabránilo vytékání.

7.3 Specifické použití finálních výrobků

Není požadováno.

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1 Limitní hodnoty expozice

Kontrolní parametry složek směsi nejsou stanoveny v Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Limitní expoziční hodnoty na pracovišti podle Směrnice 2006/15/ES – nejsou uvedeny

Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů nejsou stanoveny ve Vyhlášce č. 432/2003 Sb.

8.2 Omezování expozice

Zajistit dostatečné větrání. Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky.

Kontaminovaný pracovní oděv může být znovu použit po důkladném vyčištění. Po skončení práce si důkladně

umýt ruce a obličej vodou a mýdlem. Při práci nejíst, nepít, nekouřit.

Při suchém broušení, řezání plamenem a/nebo svařování suché vrstvy barvy může vznikat prach a/nebo

nebezpečné výpary. Tam, kde je to možné, by mělo být vždy použito broušení za mokra. Pokud nelze zabránit

vystavení účinkům pomocí lokálního odsávání, musí být použity vhodné respirační ochranné prostředky.

8.2.1 Omezování expozice pracovníků

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. zavádí Směrnici EU 89/686/EEC, proto veškeré používané osobní ochranné

pomůcky musí být v souladu s tímto nařízením.

Ochrana dýchacích cest: Vyhýbejte se vdechování par a aerosolů. Toho lze dosáhnout dobrým celkovým

větráním. Pokud je toto nedostatečné k udržení koncentrací aerosolů a par

rozpouštědel pod mezní přípustnou koncentraci v pracovním prostředí, musí se

nosit odpovídající prostředky pro ochranu dýchacích orgánů. Při nanášení vodou

ředitelných barev stříkáním by měl být používán vhodný respirátor zabraňující

vdechování aerosolů.

Ochrana očí: Ochranné brýle proti rozstříknutí kapalin (EN 166).

Ochrana rukou: V případech dlouhodobého nebo opakujícího se styku je třeba používat vhodné

ochranné rukavice z PVC, neoprenu nebo nitrilového kaučuku dle normy EN 374.

Pro výběr vhodného typu rukavic je třeba se poradit s dodavateli. Ochranné krémy

mohou být užitečné pro zabezpečování exponovaných části těla, ale nesmí být

používány v případě kontaminace kůže tímto výrobkem.

Ochrana kůže: Zaměstnanci by měli nosit ochranný oděv. Obvykle jsou dostačující bavlněné

kombinézy nebo směs bavlny se syntetickým vláknem. Je třeba sundat silně

znečištěné oblečení, pokožku důkladně umýt vodou s mýdlem nebo použít

speciální prostředek pro čištění kůže.

V ČR: Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanoví

pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků. Právnické a fyzické osoby podnikající

mají povinnost měřením zjišťovat a kontrolovat hodnoty koncentrací látek v ovzduší pracovišť a zařazovat

pracoviště dle kategorizace prací.

8.2.2 Omezování expozice životního prostředí

Viz. Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší; zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1 Obecné informace

Skupenství (při °C): Kapalné

Barva: Podle označení produktu

Zápach (vůně): Charakteristický

9.2 Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

Hodnota pH (při °C): Data nejsou uvedena

Teplota (rozmezí teplot) varu (°C): Data nejsou uvedena

Bod vzplanutí (°C): > 100

Hořlavost: Hořlavá kapalina, třída nebezpečnosti IV.

Výbušné vlastnosti: Data nejsou uvedena

Oxidační vlastnosti: Data nejsou uvedena

Tenze par (při °C): Data nejsou uvedena

Relativní hustota (při °C): 1,517 g/cm3

Rozpustnost (při °C): Data nejsou uvedena

Rozpustnost ve vodě (při °C): Mísitelné s vodou v každém poměru

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: Data nejsou uvedena

Viskozita: Data nejsou uvedena

Hustota par: Data nejsou uvedena

Rychlost odpařování: Data nejsou uvedena

9.3 Další informace

Obsah těkavých organických látek: < 3 %

Doba průtoku: > 30 sec (kelímek Φ 3 mm, norma ISO 2431)

10. STÁLOST A REAKTIVITA

Při běžných podmínkách použití a skladování je stabilní.

10.1 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Extrémní teploty.

10.2 Materiály, kterých je třeba se vyvarovat

Zabránit exotermickým reakcím, výrobek je třeba uchovávat odděleně od oxidačních činidel, silných zásad a

silných kyselin.

10.3 Nebezpečné produkty rozkladu

Během hoření se mohou vylučovat produkty rozkladu jako: CO, CO2, kouř a oxidy dusíku.

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1 Toxikokinetika, metabolismus a distribuce

Data nejsou uvedena.

11.2 Akutní účinky

Nebyly provedeny toxikologické zkoušky pro tento výrobek.

Akutní toxicita

- LD50 ,orálně, potkan (mg.kg-1): Data nejsou uvedena

- LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1): Data nejsou uvedena

- LC50, inhalačně, potkan (mg.l-1): Data nejsou uvedena

Vdechováním

Příliš dlouhé vystavení působení výparů a rozprášeného výrobku působí dráždivě na oči a dýchací ústrojí.

Stykem s kůží

Opakovaný kontakt s kůží může způsobovat podráždění, vysušení kůže a v některých případech dermatitis

(záněty).

Stykem s očima

V případě vniknutí do očí může způsobit podráždění.

Dráždivost

Data nejsou uvedena.

Žíravost

Data nejsou uvedena.

11.3 Senzibilizace

Data nejsou uvedena.

11.4 Toxicita po opakovaných dávkách

Data nejsou uvedena.

11.5 Karcinogenita

Data nejsou uvedena.

11.6 Mutagenita

Data nejsou uvedena.

11.7 Toxicita pro reprodukci

Data nejsou uvedena.

11.8 Další údaje

Data nejsou uvedena.

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1 Ekotoxicita

Nebyly provedeny ekotoxikologické zkoušky pro tento výrobek.

- LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1): Data nejsou uvedena

- EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1): Data nejsou uvedena

- IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1): Data nejsou uvedena

12.2 Mobilita

Data nejsou uvedena.

12.3 Perzistence a rozložitelnost

Data nejsou uvedena.

12.4 Bioakumulační potenciál

Data nejsou uvedena.

12.5 Výsledky posouzení PBT

Data nejsou uvedena.

12.6 Jiné nepříznivé účinky

Je třeba zabránit tomu, aby se výrobek dostal do kanalizace nebo vodotečí či byl ukládán tam, kde může znečistit

podzemní či povrchové vody.

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

13.1 Možná nebezpečí při odstraňování

Katalogová čísla druhů odpadů zařazuje uživatel na základě použité aplikace výrobku a dalších skutečností.

Kód odpadu: 08 01 12 Odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11

Obaly: podskupina 15 01 xx (15 01 02)

Sorbenty: 15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem

15 02 02

13.2 Vhodné metody odstraňování

Doporučený způsob odstranění pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání:

Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložit do označených nádob pro sběr odpadu a označený odpad předat

k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti.

Doporučený způsob odstranění pro spotřebitele: Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky odložit

na místo určené obcí k ukládání odpadu do nádob pro sběr komunálního odpadu.

13.3 Právní předpisy o odpadech

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Jestliže se tento výrobek a jeho obal stanou odpadem, musí

konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. v platném znění.

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění.

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

Nepodléhá předpisům pro přepravu nebezpečných věcí (ADR).

15. INFORMACE O PŘEDPISECH

15.1 Informace uvedené na etiketě (ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění a vyhlášky

č. 232/2004 Sb., v platném znění)

Na označení směsi se nevztahují ustanovení ze zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění

Výrobce doporučuje dát na etiketu:

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí

S 23 Nevdechujte páry/aerosoly

S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima

S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách

15.2 Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni ČR

Značení produktů s obsahem organických rozpouštědel dle vyhlášky č. 355/2002 Sb., ve znění vyhlášky

č. 509/2005 Sb.:

Obsah těkavých organických látek: < 3 %

Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek pro barvy a laky: kategorie A (a) VŘNH: 30 g/l (2010).

Tento výrobek obsahuje max. 29 g/l VOC.

15.3 Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni EU

Nejsou požadovány.

16. DALŠÍ INFORMACE

16.1 Seznam R-vět použitých v bezpečnostním listu

Žádné.

16.2 Pokyny pro školení

Viz Zákoník práce zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění

16.3 Doporučená omezení použití

Produkt by neměl být použit pro žádný jiný účel než pro který je určen (viz. bod 1.2). Protože specifické

podmínky použití se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná

upozornění místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a

nemohou být považovány za technické informace o výrobku.

16.4 Další informace

Další informace poskytne: viz kap. 1.3

Tento bezpečnostní list zpracovaný firmou Ekoline s.r.o. je odborným kvalifikovaným materiálem dle platných

právních předpisů. Jakékoliv úpravy bez souhlasu odborně způsobilé osoby jsou zakázány.

16.5 Zdroje nejdůležitějších údajů

Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy, především zákona

č. 356/2003 Sb., v pl. znění vč. prováděcích předpisů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

č. 1907/2006 – REACH a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008. Bezpečnostní list byl dále

zpracován na podkladě originálu bezpečnostního listu poskytnutého výrobcem.

16.6 Změny při revizi bezpečnostního listu

První vydání dle REACH: 1. 2. 2010

Datum vydání bezpečnostního listu výrobce: 1. 12. 2008