Bezpečnostní list Dulux colours of the world (COW)

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1.1 Identifikace směsi

Název: Colours of the World

Další názvy: Barvy světa

Registrační číslo: Není aplikováno pro směs

1.2 Použití směsi

Popis funkce: Disperzní barva na stěny a stropy pro vnitřní použití.

Určené nebo doporučené použití: Směs je určena pro prodej spotřebiteli i pro odborné/průmyslové

použití.

1.3 Identifikace společnosti / podniku

Jméno nebo obchodní jméno: Akzo Nobel Coatings sp. z o.o.

Místo podnikání nebo sídlo: Duninowska 9, 87-800 Włocławek, Polsko

Telefon: +48 54 23 00 000, 41 14 000

Fax: +48 54 23 00 600, 41 14 600

Jméno nebo obchodní jméno: Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.

Místo podnikání nebo sídlo: Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, 140 00,

Praha 4

Telefon: +420 261 399 100

Infolinka: 800 100 701

www: www.dulux.cz

Jméno nebo obchodní jméno odborně způsobilé osoby

odpovědné za vypracování bezpečnostního listu:

EKOLINE, s.r.o. Brno

Místo podnikání nebo sídlo: Hviezdoslavova 29, 627 00 Brno

Telefon/fax: +420 545 218 716, 545 218 707

Email: ekoline@ekoline.cz

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepřetržitá služba)

Klinika nemocí z povolání – Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ

Nouzové telefonní číslo společnosti: +48 (054) 23 00 317, 41 14 370, 8 – 16 hodin (oddělení Výzkum a vývoj)

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1 Celková klasifikace

Směs není klasifikována jako nebezpečná ve smyslu Nařízení (ES) č. 1272/2008 a zákona č. 356/2003 Sb.,

v platném znění

2.2 Nebezpečné účinky na zdraví a na životní prostředí

Při dodržení pokynů k použití nemá nebezpečné účinky na zdraví člověka a životní prostředí.

2.3 Další možná rizika

Nejsou známy.

2.4 Informace uvedené na etiketě – viz. bod 15

3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.1 Obecný popis

Směs na bázi disperzního akrylového kopolymeru, vody a níže uvedených látek.

3.2 Obsah nebezpečných složek

Název látky Obsah (% hm.) Číslo CAS Číslo ES Klasifikace

Vápenec 2,5 – 10 1317-65-3 215-279-6

Látka není

klasifikována

jako nebezpečná

Benzylalkohol 0 – 2,5 100-51-6 202-859-9 Xn; R 20/22

Ethoxylovaný, fosfátovaný terciální

alkohol

0 – 1,0 164383-18-0 Polymer

Xi; R 36/38

N; R 51/53

Pozn.: Plné znění R-vět je uvedeno v kapitole 16.

Hodnoty expozičních limitů, pokud jsou stanoveny, jsou uvedeny v kapitole 8.1

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1 Všeobecné pokyny

V každém případě při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc. Lékaři je třeba ukázat tuto

bezpečnostní kartu, obal nebo etiketu.

4.2 Při nadýchání

Vyvést postiženého na čerstvý vzduch a ponechat jej v klidu a teple. Při nepravidelném dýchání aplikovat

kyslíkovou masku (jen školené osoby). Při zástavě dechu zahájit umělé dýchání a vyhledat lékaře. Nepodávat nic

ústy. Osobu v bezvědomí uložit do bezpečné polohy a přivolat lékaře.

4.3 Při styku s kůží

Sundat znečištěné oblečení. Kůži omýt důkladně vodou s mýdlem nebo vhodným čisticím prostředkem na kůži.

NEPOUŽÍVAT rozpouštědla a ředidla. Vyhledat lékaře, jestliže příznaky přetrvávají.

4.4 Při zasažení očí

Vyjmout kontaktní čočky. Vyplachovat velkým množstvím čisté, tekoucí vody po dobu minimálně 10 minut,

při otevřených víčkách a poradit se s lékařem.

4.5 Při požití

V případě požití je třeba okamžitě vyhledat lékaře. Poškozenou osobu položit pohodlně. NEVYVOLÁVAT

zvracení.

4.6 Další údaje

Data nejsou uvedena.

5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1 Vhodná hasiva

Oxid uhličitý (CO2), hasicí pěna, hasicí prášek.

5.2 Nevhodná hasiva

Proud vody.

5.3 Zvláštní nebezpečí

Informovat okolí o požáru, informovat hasiče, a v případě nutnosti také policii. Odstranit z oblasti ohrožení

všechny osoby, které se neúčastní likvidace požáru. Během požáru se bude intenzivně uvolňovat hustý černý

dým. Produkty rozkladu můžou být zdraví škodlivé. Nádoby, které se nachází poblíž ohně, přemístit na bezpečné

místo nebo chladit vodou.

5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče

V boji proti požáru by hasiči měli používat ochranu dýchacích cest s nezávislou cirkulací vzduchu (EN 137).

5.5 Další údaje

Zabránit úniku použitých hasících prostředků do kanalizace a vodních zdrojů.

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob

Uchovávat mimo zdroje ohně, v dobře větraných místnostech. Vyhýbat se vdechování výparů. Dodržovat

preventivní opatření, uvedené v kap. 7. a 8.

6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí

Zabránit únikům výrobku do spodních vod, povrchových vod a kanalizace. Pokud tento výrobek znečistí potoky,

jezera, řeky, odpadní vody nebo kanály odpadních vod, je třeba o tomto informovat příslušné služby v souladu

s platnými předpisy.

6.3 Doporučené metody čištění a odstranění

Posypat rozlitou směs nehořlavým sorpčním materiálem, např. pískem, zemí apod. a umístit do nádob pro sběr

odpadu (odstranění viz kap. 13). Malé množství setřít nasákavým materiálem (např. hadříkem, houbičkou).

Kontaminovaný povrch očistit vhodným čisticím prostředkem. Nepoužívat rozpouštědla.

7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1 Zacházení

Je třeba zamezit vzniku koncentrace nad maximálně přípustnou – viz kap. 8. Výrobek se nesmí používat

v sousedství otevřeného ohně a jiných zdrojů vznícení. Je třeba vždy dodržovat předpisy bezpečnosti a hygieny

práce. Zabránit styku s kůží a očima. Zabránit vdechování výparů a aerosolů. Kouření a konzumace pokrmů

během používání výrobku je zakázáno. Prostředky osobní ochrany viz kap. 8.

7.2 Skladování

Skladovat v souladu s pokyny na etiketě. Skladovat v krytých místnostech v chladných, suchých, dobře větraných

místech daleko od zdrojů žáru, zapálení a přímého slunce. Zákaz kouření. Po otevření obal je třeba těsně uzavírat

a skladovat ve svislé poloze, aby se zabránilo vytékání.

7.3 Specifické použití finálních výrobků

Není požadováno.

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1 Limitní hodnoty expozice

Kontrolní parametry složek směsi jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Látka CAS

PEL/NPK-P

(mg/m3)

Poznámky

Faktor přepočtu

na ppm

Benzylalkohol 100-51-6 40 / 80 - 0,226

Látka PELC (mg/m3)

Vápenec 10,0

Limitní expoziční hodnoty na pracovišti podle Směrnice 2006/15/ES – nejsou uvedeny

Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů nejsou stanoveny ve Vyhlášce č. 432/2003 Sb.

8.2 Omezování expozice

Zajistit dostatečné větrání. Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky.

Kontaminovaný pracovní oděv může být znovu použit po důkladném vyčištění. Po skončení práce si důkladně

umýt ruce a obličej vodou a mýdlem. Při práci nejíst, nepít, nekouřit.

8.2.1 Omezování expozice pracovníků

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. zavádí Směrnici EU 89/686/EEC, proto veškeré používané osobní ochranné

pomůcky musí být v souladu s tímto nařízením.

Ochrana dýchacích cest: V případě nedostatečného větrání nebo v případě, kdy koncentrace výparů

přesahuje expoziční limit, je třeba používat vhodné vybavení chránící dýchací

cesty.

Ochrana očí: Používejte ochranné brýle k ochraně proti rozstříknutí kapalin (EN 166).

Ochrana rukou: V případech dlouhodobého nebo opakujícího se styku je třeba používat vhodné

ochranné rukavice z PVC, neoprenu nebo nitrilového kaučuku dle normy EN 374.

Pro výběr vhodného typu rukavic je třeba se poradit s dodavateli. Ochranné krémy

mohou být užitečné pro zabezpečování exponovaných části těla, ale nesmí být

používány v případě kontaminace kůže tímto výrobkem. Není dovoleno používání

krémů vyráběných na vodní bázi za použití rukavic z PVC nebo z kaučuku.

Ochrana kůže: Zaměstnanci by měli nosit ochranný oděv. Obvykle jsou dostačující bavlněné

kombinézy nebo směs bavlny se syntetickým vláknem. Je třeba sundat silně

znečištěné oblečení, pokožku důkladně umýt vodou s mýdlem nebo použít

speciální prostředek pro čištění kůže.

V ČR: Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanoví

pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků. Právnické a fyzické osoby podnikající

mají povinnost měřením zjišťovat a kontrolovat hodnoty koncentrací látek v ovzduší pracovišť a zařazovat

pracoviště dle kategorizace prací.

8.2.2 Omezování expozice životního prostředí

Viz. Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší; zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1 Obecné informace

Skupenství (při °C): Kapalné

Barva: Bílá

Zápach (vůně): Data nejsou uvedena

9.2 Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

Hodnota pH (při °C): Data nejsou uvedena

Teplota (rozmezí teplot) varu (°C): 100

Bod vzplanutí (°C): Není aplikován

Hořlavost: Data nejsou uvedena

Výbušné vlastnosti: Data nejsou uvedena

Oxidační vlastnosti: Data nejsou uvedena

Tenze par (při °C): Data nejsou uvedena

Relativní hustota (při °C): 1,35 g/cm3

Rozpustnost (při °C): Data nejsou uvedena

Rozpustnost ve vodě (při °C): Mísitelný

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: Data nejsou uvedena

Viskozita: Data nejsou uvedena

Hustota par: Data nejsou uvedena

Rychlost odpařování: Data nejsou uvedena

9.3 Další informace

Obsah těkavých látek: < 3 %

Doba průtoku: > 100 sec (kelímek Φ 6 mm, norma ISO 2431)

10. STÁLOST A REAKTIVITA

Při běžných podmínkách použití a skladování je stabilní.

10.1 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Extrémní teploty.

10.2 Materiály, kterých je třeba se vyvarovat

Pro zabránění exotermickým reakcím, výrobek je třeba uchovávat odděleně od oxidačních činidel, silných zásad

a silných kyselin.

10.3 Nebezpečné produkty rozkladu

V důsledku působení tepla nebo ohně se mohou vylučovat produkty rozkladu, takové jako: oxid uhelnatý, oxid

uhličitý, kouř a oxidy dusíku.

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1 Toxikokinetika, metabolismus a distribuce

Data nejsou uvedena.

11.2 Akutní účinky

Nebyly provedeny toxikologické zkoušky pro tento výrobek.

Akutní toxicita

- LD50 ,orálně, potkan (mg.kg-1): Data nejsou uvedena

- LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1): Data nejsou uvedena

- LC50, inhalačně, potkan (mg.l-1): Data nejsou uvedena

Vdechováním

Vdechování výparů může dráždit oči a dýchací cesty. Extrémní koncentrace mohou produkovat účinky

na centrální nervový systém zahrnutý ospalostí. V extrémních případech může způsobit bezvědomí. Dlouhodobé

vystavení výparům s nadlimitními koncentracemi může způsobit nepříznivé účinky na zdraví.

Stykem s kůží

Opakovaný kontakt s kůží může způsobovat podráždění, vysušení kůže a v některých případech dermatitis

(záněty).

Stykem s očima

Při postříkání očí se může vyskytnout podráždění a možné poškození.

Dráždivost

Data nejsou uvedena.

Žíravost

Data nejsou uvedena.

11.3 Senzibilizace

Data nejsou uvedena.

11.4 Toxicita po opakovaných dávkách

Data nejsou uvedena.

11.5 Karcinogenita

Data nejsou uvedena.

11.6 Mutagenita

Data nejsou uvedena.

11.7 Toxicita pro reprodukci

Data nejsou uvedena.

11.8 Další údaje

Data nejsou uvedena.

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1 Ekotoxicita

Nebyly provedeny ekotoxikologické zkoušky pro tento výrobek.

- LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1): Data nejsou uvedena

- EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1): Data nejsou uvedena

- IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1): Data nejsou uvedena

12.2 Mobilita

Data nejsou uvedena.

12.3 Perzistence a rozložitelnost

Data nejsou uvedena.

12.4 Bioakumulační potenciál

Data nejsou uvedena.

12.5 Výsledky posouzení PBT

Data nejsou uvedena.

12.6 Jiné nepříznivé účinky

Zamezte úniku do kanalizace nebo vodních toků.

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

13.1 Možná nebezpečí při odstraňování

Katalogová čísla druhů odpadů zařazuje uživatel na základě použité aplikace výrobku a dalších skutečností.

Kód odpadu: 08 01 12 Odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11

Obaly: podskupina 15 01 xx (15 01 02)

Sorbenty: 15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem

15 02 02

13.2 Vhodné metody odstraňování

Doporučený způsob odstranění pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání:

Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložit do označených nádob pro sběr odpadu a označený odpad předat

k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti.

Doporučený způsob odstranění pro spotřebitele: Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky odložit

na místo určené obcí k ukládání odpadu do nádob pro sběr komunálního odpadu.

13.3 Právní předpisy o odpadech

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Jestliže se tento výrobek a jeho obal stanou odpadem, musí

konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. v platném znění.

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění.

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

Nepodléhá předpisům pro přepravu nebezpečných věcí (ADR).

15. INFORMACE O PŘEDPISECH

15.1 Informace uvedené na etiketě (ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění a vyhlášky

č. 232/2004 Sb., v platném znění)

Na označení směsi se nevztahují ustanovení ze zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění

Výrobce doporučuje dát na etiketu:

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí

S 23 Nevdechujte páry/aerosoly

S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách

*Pokud není směs určena k prodeji spotřebiteli, musí obal obsahovat text:

„Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.“

15.2 Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni ČR

Značení produktů s obsahem organických rozpouštědel dle vyhlášky č. 355/2002 Sb., ve znění vyhlášky

č. 509/2005 Sb.:

Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek pro barvy a laky: kategorie A (a) VŘNH: 30 g/l (2010).

Tento výrobek obsahuje max. 10 g/l VOC.

15.3 Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni EU

Nejsou požadovány.

16. DALŠÍ INFORMACE

16.1 Seznam R-vět použitých v bezpečnostním listu

R 20/22 Zdraví škodlivý při vdechování a při požití

R 36/38 Dráždí oči a kůži

R 51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

16.2 Pokyny pro školení

Viz Zákoník práce zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění

16.3 Doporučená omezení použití

Produkt by neměl být použit pro žádný jiný účel než pro který je určen (viz. bod 1.2). Protože specifické

podmínky použití se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná

upozornění místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a

nemohou být považovány za technické informace o výrobku.

16.4 Další informace

Další informace poskytne: viz kap. 1.3

Tento bezpečnostní list zpracovaný firmou Ekoline s.r.o. je odborným kvalifikovaným materiálem dle platných

právních předpisů. Jakékoliv úpravy bez souhlasu odborně způsobilé osoby jsou zakázány.

16.5 Zdroje nejdůležitějších údajů

Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy, především zákona

č. 356/2003 Sb., v pl. znění vč. prováděcích předpisů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

č. 1907/2006 – REACH a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008. Bezpečnostní list byl dále

zpracován na podkladě originálu bezpečnostního listu poskytnutého výrobcem.

16.6 Změny při revizi bezpečnostního listu

Změny provedené při revizi dne 2. 11. 2009 (verze 1):

- v kap. 15.2 – doplněna hodnota VOC směsi

První vydání dle REACH: 31. 7. 2009

Datum vydání bezpečnostního listu výrobce: 23. 6. 2009