Bezpečnostní list Dulux Akryl Matt

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1.1 Identifikace směsi

Název: Acryl Matt

Další názvy: Nejsou uvedeny

Registrační číslo: Není aplikováno pro směs

1.2 Použití směsi

Popis funkce: Nátěrová hmota pro stěny a stropy v interiéru.

Určené nebo doporučené použití: Směs je určena pro prodej spotřebiteli i pro odborné/průmyslové

použití.

1.3 Identifikace společnosti / podniku

Jméno nebo obchodní jméno: Kittfort Praha s.r.o.

Místo podnikání nebo sídlo: Radlická 2/608, Praha 5, 150 00

Provozovna: Horňátky 1, Neratovice 277 11

Telefon: +420 315 687 592-3

Fax: +420 315 687 592-3

Jméno nebo obchodní jméno: Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.

Místo podnikání nebo sídlo: Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, 140 00, Praha 4

Telefon: +420 261 399 100

Infolinka: 800 100 701

www: www.dulux.cz

Jméno nebo obchodní jméno odborně způsobilé

osoby odpovědné za vypracování bezpečnostního

listu:

EKOLINE, s.r.o. Brno

Místo podnikání nebo sídlo: Hviezdoslavova 29, 627 00 Brno

Telefon/fax : +420 545 218 716, 545 218 707

Email : ekoline@ekoline.cz

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepřetržitá služba)

Klinika nemocí z povolání – Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1 Celková klasifikace

Směs není klasifikována jako nebezpečná ve smyslu Nařízení (ES) č. 1272/2008 a zákona č. 356/2003 Sb.,

v platném znění

2.2 Nebezpečné účinky na zdraví a na životní prostředí

Může způsobit podráždění očí, u citlivých osob i kůže.

2.3 Další možná rizika

Nejsou známy.

2.4 Informace uvedené na etiketě – viz. bod 15

3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.1 Obecný popis

Směs obsahující níže uvedené látky.

3.2 Obsah nebezpečných složek

Název látky Obsah (% hm.) Číslo CAS Číslo ES Klasifikace

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol < 0,5 112-34-5 203-961-6 Xi; R 36

Benzinová frakce (ropná),

hydrogenovaná těžká;

Hydrogenovaný benzín

< 1 64742-48-9 265-150-3

R 10

Karc. kat. 2; R 45*

Mut. kat. 2; R 46*

Xn; R 65

R 66

*splňuje Poznámku P – Klasifikace jako karcinogen nebo mutagen není povinná, jestliže lze prokázat, že látka

obsahuje méně než 0,1 % hmotnostních benzenu (č. EINECS 200-753-7).

Pozn.: Plné znění R-vět je uvedeno v kapitole 16.

Hodnoty expozičních limitů, pokud jsou stanoveny, jsou uvedeny v kapitole 8.1

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1 Všeobecné pokyny

Ve všech případech, kdy máte pochybnosti, nebo když symptomy přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

4.2 Při nadýchání

Vyvést postiženého na čerstvý vzduch a ponechat ho v klidu a teple. Při nepravidelném dýchání aplikovat

kyslíkovou masku (jen školené osoby). Při zástavě dechu zahájit umělé dýchání a vyhledat lékaře. Nikdy

nepodávat nic ústy osobě v bezvědomí. Osobu v bezvědomí uložit do stabilizované polohy a přivolat lékaře.

4.3 Při styku s kůží

Sundat znečištěný oděv. Zasaženou kůži omýt důkladně vodou s mýdlem nebo vhodným čisticím prostředkem na

kůži. NEPOUŽÍVAT rozpouštědla ani ředidla. Jestliže dráždění přetrvává, vyhledat lékaře.

4.4 Při zasažení očí

Vyjmout kontaktní čočky. Vyplachovat široce otevřené oči vlažnou tekoucí vodou alespoň 10 minut. Ihned

vyhledat lékaře.

4.5 Při požití

V případě požití okamžitě vyhledat lékaře. Postiženou osobu ponechat v klidu a teple a dát napít vody.

NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ.

4.6 Další údaje

Data nejsou uvedena.

5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1 Vhodná hasiva

Oxid uhličitý (CO2), hasicí pěna, hasicí prášek.

5.2 Nevhodná hasiva

Proud vody, který rozšiřuje požár.

5.3 Zvláštní nebezpečí

Informovat okolí o požáru, informovat hasiče a v případě nutnosti také policii. Odstranit z oblasti ohrožení

všechny osoby, které se neúčastní likvidace požáru. Během požáru se bude intenzivně uvolňovat hustý černý

kouř. Produkty rozkladu mohou být zdraví škodlivé. Může být nutné použití příslušného vybavení ochrany

dýchacích cest. Nádoby, které se nachází poblíž ohně, přemístit na bezpečné místo nebo chladit vodou.

5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče

V boji proti požáru by hasiči měli používat ochranu dýchacích cest s nezávislou cirkulací vzduchu (EN 137) a

ochranný oděv (EN 469).

5.5 Další údaje

Zabránit úniku použitých hasících prostředků do kanalizace a vodních zdrojů.

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob

Odstranit zdroje zapálení. Zajistit dostatečné větrání. Zabránit styku s kůží, očima a vdechování výparů. Používat

ochranné oděvy. Dodržovat preventivní opatření uvedené v kap. 7. a 8.

6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí

Zabránit úniku do kanalizace a vodních zdrojů. Při úniku větších množství informovat příslušné úřady.

6.3 Doporučené metody čištění a odstranění

Rozlitou směs posypat nehořlavým sorpčním materiálem (pískem, zeminou apod.) a nasáklý materiál uložit

do nádob pro sběr odpadu (odstranění viz kap. 13). Malé množství setřít nasákavým materiálem (např. hadříkem,

houbičkou). Znečištěný povrch očistit vhodným čisticím prostředkem. Nepoužívat rozpouštědla.

7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1 Zacházení

Je třeba zabránit vytváření hořlavých nebo výbušných koncentrací směsi výparů se vzduchem a zamezit vzniku

koncentrace nad maximálně přípustnou – viz kap. 8. Uchovávat v těsně uzavřených nádobách, daleko od zdrojů

žáru, jisker a otevřeného ohně.

Je třeba vždy dodržovat předpisy bezpečnosti a hygieny práce. Zabránit styku s kůží a očima. Zabránit

vdechování výparů a aerosolů. Kouření a konzumace pokrmů během používání výrobku je zakázáno. Používat

osobní ochranné pomůcky viz kap. 8.

7.2 Skladování

Skladovat v původních těsně uzavřených nádobách v krytých místnostech při teplotě 5 – 25 °C v suchých, dobře

větraných prostorách odděleně od zdrojů žáru, zapálení, otevřeného ohně, oxidačních činidel, silných zásad,

silných kyselin, aminů, alkoholů a vody.

Po otevření obal je třeba těsně uzavírat a skladovat ve svislé poloze, aby se zabránilo vytékání.

7.3 Specifické použití finálních výrobků

Není požadováno.

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1 Limitní hodnoty expozice

Kontrolní parametry složek směsi jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Látka CAS

PEL/NPK-P

(mg/m3)

Poznámky

Faktor přepočtu

na ppm

Benzíny (technická směs

uhlovodíků)

-- 400 / 1000 -- --

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 112-34-5 70 / 100 -- 0,151

Limitní expoziční hodnoty na pracovišti podle Směrnice 2006/15/ES – nejsou uvedeny

Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů nejsou stanoveny ve Vyhlášce č. 432/2003 Sb.

8.2 Omezování expozice

Zajistit dostatečné větrání, doporučeno lokální odsávání. Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby používající

osobní ochranné pomůcky. Kontaminovaný pracovní oděv může být znovu použit po důkladném vyčištění.

Po skončení práce si důkladně umýt ruce a obličej vodou a mýdlem. Při práci nejíst, nepít, nekouřit.

Při suchém broušení, řezání plamenem a/nebo svařování suché vrstvy barvy může vznikat prach a/nebo

nebezpečné výpary. Tam, kde je to možné, by mělo být vždy použito broušení za mokra. Pokud nelze zabránit

vystavení účinkům pomocí lokálního odsávání, musí být použity vhodné respirační ochranné prostředky.

8.2.1 Omezování expozice pracovníků

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. zavádí Směrnici EU 89/686/EEC, proto veškeré používané osobní ochranné

pomůcky musí být v souladu s tímto nařízením.

Ochrana dýchacích cest: Vyhýbejte se vdechování par a aerosolů. Toho lze dosáhnout dobrým celkovým

větráním. Pokud je toto nedostatečné k udržení koncentrací aerosolů a par

rozpouštědel pod mezní přípustnou koncentraci v pracovním prostředí, musí se

nosit odpovídající prostředky pro ochranu dýchacích orgánů. Při nanášení vodou

ředitelných barev stříkáním by měl být používán vhodný respirátor zabraňující

vdechování aerosolů.

Ochrana očí: Ochranné brýle proti rozstříknutí kapalin (EN 166).

Ochrana rukou: V případech dlouhodobého nebo opakujícího se styku je třeba používat vhodné

ochranné rukavice z PVC, neoprenu nebo nitrilového kaučuku dle normy EN 374.

Pro výběr vhodného typu rukavic je třeba se poradit s dodavateli. Ochranné krémy

mohou být užitečné pro zabezpečování exponovaných části těla, ale nesmí být

používány v případě kontaminace kůže tímto výrobkem. Není dovoleno používání

krémů vyráběných na vodní bázi za použití rukavic z PVC nebo z kaučuku.

Ochrana kůže: Zaměstnanci by měli nosit ochranný oděv. Obvykle jsou dostačující bavlněné

kombinézy nebo směs bavlny se syntetickým vláknem. Je třeba sundat silně

znečištěné oblečení, pokožku důkladně umýt vodou s mýdlem nebo použít

speciální prostředek pro čištění kůže.

V ČR: Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanoví

pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků. Právnické a fyzické osoby podnikající

mají povinnost měřením zjišťovat a kontrolovat hodnoty koncentrací látek v ovzduší pracovišť a zařazovat

pracoviště dle kategorizace prací.

8.2.2 Omezování expozice životního prostředí

Viz. Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší; zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1 Obecné informace

Skupenství (při °C): Kapalné

Barva: Podle označení

Zápach (vůně): Charakteristický po uhlovodících

9.2 Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

Hodnota pH (při °C): Cca 8,5

Teplota (rozmezí teplot) varu (°C): 100

Bod vzplanutí (°C): Není aplikován

Hořlavost: Nehořlavý

Výbušné vlastnosti: Data nejsou uvedena

Oxidační vlastnosti: Data nejsou uvedena

Tenze par (při °C): Data nejsou uvedena

Relativní hustota (při 20 °C): 1,3 – 1,7 g/cm3

Rozpustnost (při °C): Data nejsou uvedena

Rozpustnost ve vodě (při °C): Mísitelný

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: Data nejsou uvedena

Viskozita: Data nejsou uvedena

Hustota par: Data nejsou uvedena

Rychlost odpařování: Data nejsou uvedena

9.3 Další informace

Obsah těkavých organických látek: < 3 %

Doba průtoku: > 100 sec (kelímek Φ 6 mm, norma ISO 2431)

10. STÁLOST A REAKTIVITA

Při běžných podmínkách použití a skladování je stabilní.

10.1 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Extrémní teploty.

10.2 Materiály, kterých je třeba se vyvarovat

Zabránit exotermickým reakcím, výrobek je třeba uchovávat odděleně od oxidačních činidel, silných zásad a

silných kyselin.

10.3 Nebezpečné produkty rozkladu

Během hoření se mohou vylučovat produkty rozkladu jako: oxid uhelnatý, oxid uhličitý, kouř a oxidy dusíku.

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1 Toxikokinetika, metabolismus a distribuce

Data nejsou uvedena.

11.2 Akutní účinky

Nebyly provedeny toxikologické zkoušky pro tento výrobek.

Akutní toxicita

- LD50 ,orálně, potkan (mg.kg-1): 500 – 1000 (2-(2-butoxyethoxy)ethanol)

> 15 000 (hydrogenovaný benzín)

- LD50, dermálně, králík (mg.kg-1): 4 120 (2-(2-butoxyethoxy)ethanol)

> 3 160 (hydrogenovaný benzín)

- LC50, inhalačně, potkan (mg.l-1): 12 za 6 hod. (hydrogenovaný benzín)

Vdechováním

Vdechování výparů může dráždit oči a dýchací cesty. Extrémní koncentrace mohou produkovat účinky

na centrální nervový systém zahrnutý ospalostí. V extrémních případech může způsobit bezvědomí. Dlouhodobé

vystavení výparům s nadlimitními koncentracemi může způsobit nepříznivé účinky na zdraví.

Stykem s kůží

Opakovaný kontakt s kůží může způsobovat podráždění, vysušení kůže a v některých případech dermatitis

(záněty).

Stykem s očima

Při postříkání očí se může vyskytnout podráždění a možné poškození.

Dráždivost

Data nejsou uvedena.

Žíravost

Data nejsou uvedena.

11.3 Senzibilizace

Data nejsou uvedena.

11.4 Toxicita po opakovaných dávkách

Data nejsou uvedena.

11.5 Karcinogenita

Data nejsou uvedena.

11.6 Mutagenita

Data nejsou uvedena.

11.7 Toxicita pro reprodukci

Data nejsou uvedena.

11.8 Další údaje

Data nejsou uvedena.

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1 Ekotoxicita

Nebyly provedeny ekotoxikologické zkoušky pro tento výrobek.

- LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1): 1 300 Lepomis macrochirus (2-(2-butoxyethoxy)ethanol)

2 200 Pimephales promelas (hydrogenovaný benzín)

- EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1): 4,3 Crangon crangon (hydrogenovaný benzín)

- IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1): Data nejsou uvedena

12.2 Mobilita

Data nejsou uvedena.

12.3 Perzistence a rozložitelnost

Data nejsou uvedena.

12.4 Bioakumulační potenciál

Data nejsou uvedena.

12.5 Výsledky posouzení PBT

Data nejsou uvedena.

12.6 Jiné nepříznivé účinky

Zamezte úniku do kanalizace nebo vodních toků.

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

13.1 Možná nebezpečí při odstraňování

Katalogová čísla druhů odpadů zařazuje uživatel na základě použité aplikace výrobku a dalších skutečností.

Kód odpadu: 08 01 12 Odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11

Obaly: podskupina 15 01 xx (15 01 02)

Sorbenty: 15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem

15 02 02

13.2 Vhodné metody odstraňování

Doporučený způsob odstranění pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání:

Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložit do označených nádob pro sběr odpadu a označený odpad předat

k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti.

Doporučený způsob odstranění pro spotřebitele: Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky odložit

na místo určené obcí k ukládání odpadu do nádob pro sběr komunálního odpadu.

13.3 Právní předpisy o odpadech

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Jestliže se tento produkt a jeho obal stanou odpadem, musí

konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. v platném znění.

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění.

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

Nepodléhá předpisům pro přepravu nebezpečných věcí (ADR).

15. INFORMACE O PŘEDPISECH

15.1 Informace uvedené na etiketě (ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění a vyhlášky

č. 232/2004 Sb., v platném znění)

Na označení směsi se nevztahují ustanovení ze zákona č. 356/2003 Sb., v pl. znění

Výrobce doporučuje dát na etiketu:

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí

S 23 Nevdechujte páry/aerosoly

S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima

S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách

*Pokud není směs určena k prodeji spotřebiteli, musí obal obsahovat text:

„Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.“

15.2 Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni ČR

Značení produktů s obsahem organických rozpouštědel dle vyhlášky č. 355/2002 Sb., ve znění vyhlášky

č. 509/2005 Sb.:

Obsah těkavých organických látek: < 3 %

Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek pro barvy a laky: kategorie A (a) VŘNH: 30 g/l (2010).

Tento výrobek obsahuje max. 25,5 g/l VOC.

15.3 Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni EU

Nejsou požadovány.

16. DALŠÍ INFORMACE

16.1 Seznam R-vět použitých v bezpečnostním listu

R 10 Hořlavý

R 36 Dráždí oči

R 45 Může vyvolat rakovinu

R 46 Může vyvolat poškození dědičných vlastností

R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic

R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

16.2 Pokyny pro školení

Viz Zákoník práce zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění

16.3 Doporučená omezení použití

Produkt by neměl být použit pro žádný jiný účel než pro který je určen (viz. bod 1.2). Protože specifické

podmínky použití se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná

upozornění místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a

nemohou být považovány za technické informace o výrobku.

16.4 Další informace

Další informace poskytne: viz kap. 1.3

Tento bezpečnostní list zpracovaný firmou Ekoline s.r.o. je odborným kvalifikovaným materiálem dle platných

právních předpisů. Jakékoliv úpravy bez souhlasu odborně způsobilé osoby jsou zakázány.

16.5 Zdroje nejdůležitějších údajů

Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy, především zákona

č. 356/2003 Sb., v pl. znění vč. prováděcích předpisů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

č. 1907/2006 – REACH a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008. Bezpečnostní list byl dále

zpracován na podkladě originálu bezpečnostního listu poskytnutého výrobcem.

16.6 Změny při revizi bezpečnostního listu

Změny provedené při revizi dne 15. 4. 2010 (verze 1):

- v kap 1.3 – změna výrobce

- v kap. 3 – změna složení směsi

- v kap. 8.1 – změna expozičního limitu na základě změny složení směsi

- v kap. 16.1 – přidány R-věty

První vydání dle REACH: 26. 9. 2009

Datum vydání bezpečnostního listu výrobce: 22. 2. 2010